SSCC funguje ako rodné číslo logistickej jednotky

 17. 01. 2022

Vďaka GS1 indentifikačnému kľúču SSCC môžu firmy presne identifikovať logistické a prepravné jednotky a ich obsah. Palety (ale aj kartóny, kontajnery a i.), ktoré boli označené potom môžu sledovať pri pohybe dodávateľskými reťazcami po celom svete a zároveň zdieľať s partnermi informácie o zásielke pomocou EDI správ.

SSCC (Serial Shipping Container Code – sériové číslo logistickej jednotky) sa ako povinná súčasť každej GS1 logistickej etikety kóduje do čiarového kódu GS1-128. Daný štandard predstavuje kľúčový identifikátor pre sledovateľnosť, kedy firmám umožňuje získať informácie o konkrétnej logistickej jednotke. Je to podobné, ako keď lekár zadá rodné číslo pacienta do zdravotníckej databázy, aby získal informácie o predchádzajúcich vyšetreniach, výsledkoch kontrol a podobne.

Prečo používať SSCC kód?

Pri tovare uloženom na logistickej jednotke zúčastnené strany potrebujú získať informácie, ako napr. číslo šarže, doba minimálnej trvanlivosti, hmotnosť, krajina pôvodu alebo číslo objednávky. SSCC kód spolu s ďalšími štandardmi GS1 im požadované informácie bezpečne sprostredkováva. Tým sa stal nepostrádateľným pomocníkom firiem pri zvládaní logistických procesov naprieč dodávateľským reťazcom. Užívateľom pomáha zaistiť vysledovateľnosť, dodržiavať FIFO a ďalšie požadované režimy; podporuje ich operatívnosť aj konkurencieschopnosť.

Použitie SSCC v praxi

Jedinečný identifikačný kľúč umožňuje identifikáciu akejkoľvek logistickej jednotky. A nezáleží na tom, či sa jedná o kartón, paletu alebo kontajner, ktorý slúži na prepravu napr. v námornej doprave. O logistickej jednotke označenej SSCC kódom majú užívatelia presný prehľad po celej jej ceste dodávateľsko-odberateľským reťazcom a jedným pípnutím, ktoré im oznámi správne sňatie čiarového kódu, ju okamžite zaevidujú. Obrovskou výhodou je rozsah SSCC kódov. Vďaka nemu môžu firmy využiť v závislosti od dĺžky GCP 10 miliónov až jednu miliardu identifikačných čísel. Kapacitu SSCC kódu je možné navýšiť aj správnym využitím logistického variantu.

SSCC zavádzajú aj e-shopy

Dopyt po konzultáciách na využitie SSCC aktuálne rastie. Otázky pochádzajú najčastejšie od on-line obchodníkov, resp. ich dodávateľov. Dôvod je zrejmý. Počas pandémie sa zvýšili objemy tovaru a ich obrátka pri e-shopoch. E-taileri objavujú výhody využívania SSCC kódov vo svojich skladoch a v preprave. Zvažujú možnosti automatizácie, implementujú elektronickú výmenu dát a vyzývajú svojich partnerov na zasielanie správy DESADV.

Dôležité zásady pre prideľovanie SSCC

SSCC kód prideľuje ten, kto logistickú etiketu zostavuje. Pokiaľ má spoločnosť svoj sklad v zahraničí, kde je registrovaná u tamojšej členskej organizácie GS1, prideľuje SSCC kód zo svojho číselného radu s prefixom daného štátu.

SSCC je jediný povinný údaj, ktorý musí byť vždy uvedený na logistickej etikete. V prípade, že SSCC označuje nehomogénnu mixovanú paletu, budú všetky informácie o produktoch, počtoch, šaržiach a dátach zaslané prostredníctvom elektronického dodacieho listu, EDI správy DESADV.

Každá paleta musí mať pridelené jedinečné SSCC, ideálne formou poradového číslovania. Nesmie dôjsť k tomu, že by firma mala dve alebo viac logistických jednotiek so zhodným SSCC.

Opakované využitie už prideleného SSCC je možné najskôr jeden rok po jeho vydaní. SSCC umožňuje firmám zdieľať ďalšie informácie o logistickej jednotke. Tieto dáta je možné poslať prostredníctvom elektronického dodacieho listu, správy DESADV pred fyzickou expedíciou logistickej jednotky.

Na príjme u obchodného partnera operátori naskenujú SSCC a rýchlo získajú informácie požadované na prijatie tovaru; následne môže prebehnúť proces fakturácie.

Výhodou včasného doručenia DESADV je okamžitá reakcia odberateľa. Príjemca má možnosť rezervovať vykladaciu rampu pre kamión, priradiť paletám konkrétne miesto v sklade alebo evidovať dáta za účelom vysledovateľnosti tovaru.

Na elektronický dodací list môže nadväzovať elektronická príjemka, správa RECADV. Správa slúži na potvrdenie fyzického príjmu tovaru. S jej pomocou sa dajú riešiť prípadné nezrovnalosti v dodávke zistenej porovnaním objednaného, ​​dodaného a prijatého množstva. Správa sa vystavuje po fyzickom príjme a kontrole tovaru príjemcom v časovej lehote dohodnutej s dodávateľom.

Prínosy zavedenia a previazania EDI správ DESADV a RECADV sú mimoriadne. Užívatelia môžu efektívnejšie plánovať preberanie a kapacity skladových priestorov, spresniť kontroly pri príjme a ihneď reagovať spätnou väzbou. Finančné oddelenia oceňujú okamžitú možnosť fakturácie na základe potvrdenia príjmu tovaru. Vďaka rýchlejšiemu riešeniu rozdielov zistených pri príjme tovaru je následne urýchlená aj likvidácia jednotlivých faktúr.

Pokročilé aplikácie: cash handling

Schopnosť jednoznačnej identifikácie prakticky neobmedzeného množstva logistických jednotiek a zdieľania dát asociovaných s konkrétnym SSCC v reálnom čase sa uplatňuje aj v pokročilejších logistických aplikáciách. Systémy na báze SSCC sa pre svoju robustnosť a spoľahlivosť presadili napr. pri preprave peňazí či cenín.

Peňažný cyklus sa skladá z rôznych procesov na objednávanie, príjem a doručovanie bankoviek a mincí. Zahŕňa mnoho rôznych spracovateľov hotovosti požadujúcich vysoko bezpečné a spoľahlivé obchodné transakcie. Využitie SSCC a ďalších štandardov GS1 zvyšuje účinnosť, bezpečnosť a transparentnosť všetkých procesov pri distribúcii hotovosti. V tejto súvislosti môžu globálne štandardy GS1 prispievať k zvýšeniu spoľahlivosti fyzického sledovania hotovosti, optimalizácii a štandardizácii toku správ medzi spracovateľmi hotovosti, odstráneniu duplicitných vstupov, úspore času pri príprave, odosielaní a príjme alebo k zlepšeniu sledovateľnosti.

 ... balíková preprava a mestská logistika

Konkrétnym príkladom uplatnenia globálnych štandardov je zavedenie jednoznačnej identifikácie balíkov v rámci jednotného európskeho priestoru. Európska komisia pre normalizáciu (CEN) bola poverená prípravou technickej normy pre cezhraničné dodávky balíkov. CEN vybral v prvej etape pre potreby harmonizovanej identifikačnej etikety GS1 štandard, konkrétne SSCC kód.

Organizácia GS1 ponúka všetkým účastníkom logistického procesu širokú škálu štandardov, ktoré im pomôžu vybudovať nevyhnutný základ jednoznačnej identifikácie pre transparentnú a efektívnu realizáciu poslednej fázy doručovacieho procesu, tzv. poslednú míľu.

Štandardy GS1 uľahčujú doručovanie prostredníctvom mestských konsolidačných centier. Štandard SSCC ako spoločný balíkový identifikátor je pre úspech tohto nového modelu kľúčový. Systém GS1 však môže pre podporu logistiky poslednej míle ponúknuť aj ďalšie identifikačné kľúče. Najmä Globálne lokalizačné číslo (GLN) pre identifikáciu jednotlivých uzlov v distribučnej sieti, miest dodania, čo umožní jednoduchú konsolidáciu balíkov či zásielok určených na dodanie do jednej destinácie.

V rámci štandardu GS1 je možné identifikovať nielen obsah zásielky, ale aj jednotlivých prepravcov, vozidiel i koncových príjemcov.

Schéma zdieľania dát o zásielke

Zostavenie obchodnej jednotky

Do obchodnej jednotky (napr. kartónu) sú umiestnené spotrebiteľské jednotky (jednotlivé produkty) rovnakej šarže a rovnakého dátumu spotreby (minimálnej trvanlivosti). Číslo šarže a dátum sú uvedené na obale jednotky a zakódované v čiarovom kóde GS1-128 spolu s GTIN.

Zostavenie logistickej jednotky

Obchodné jednotky sú skladané na logistickú jednotku (napr. paletu) a táto akcia je zároveň evidovaná v IS (typicky skenovaním čiarového kódu). Po zostavení logistickej jednotky je generovaný jej SSCC kód, ku ktorému je v IS priradený zoznam obsiahnutých obchodných jednotiek, a vytlačená GS1 logistická etiketa.

Zostavenie a naloženie zásielky

Pri nakladaní logistických jednotiek do kamiónu sú skenované iba ich SSCC kódy, ku ktorým sa už v IS viaže zoznam obsiahnutých obchodných jednotiek. Po naskenovaní poslednej logistickej jednotky je vygenerovaná správa DESADV.

Transport zásielky

Správa DESADV by mala doraziť na miesto dodania (k odberateľovi) skôr ako samotná zásielka.

Zdroj: gs1cz.org

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?