Reverzná logistika vratných obalov: Kľúč k efektivite a udržateľnosti vo výrobe

 19. 07. 2023

Vratné obaly a ich správne využitie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderného výrobného procesu. Reverzná logistika vratných obalov prináša inovatívny prístup, ktorý umožňuje znižovanie nákladov a zároveň posilňuje udržateľnosť vo výrobe. Zistite, ako tento kľúčový nástroj prináša efektivitu a podporuje zodpovedný prístup k zdrojom, optimalizuje logistické procesy a pomáha znižovať environmentálny dopad výrobného priemyslu.

Výrobný proces môžeme chápať ako komplex činností, ktoré musia na seba nadväzovať s cieľom minimalizovať náklady. Pod nákladmi sa mnohokrát spomínajú ceny vstupných surovín, energií, práce, technológií... Nemalé finančné prostriedky sú však ukryté aj v operáciách, ktoré priamo súvisia so zabezpečením plynulého chodu výrobnej linky. Ako príklad môžeme spomenúť reverznú logistiku vratných obalov.

Ako vratný obal v procese výroby môže byť definovaná paleta, plastová prepravka, špeciálny obal… Všetky tieto obaly slúžia na dopravu komponentov potrebných pre výrobu. Často sa bavíme o niekoľkých dodávateľoch, pričom každý používa svoje vlastné baliace jednotky vytvorené podľa baliaceho predpisu tohto dodávateľa. Je to spôsobené jednak samotným typom dodávaného sortimentu, ale napríklad aj spôsobom dopravy. Po spotrebovaní takýchto vstupných komponentov pri kompletizácii finálneho výrobku je nutné takéto obaly vrátiť dodávateľovi. Každému jeho vlastné a zabalené tak, ako je to zmluvne požadované.

U našich zákazníkov sa stretávame s tým, že práve pri príprave prepravy smerom k dodávateľovi vznikajú problémy s nesprávnym vyskladnením, zámenou prepraviek, odoslaním nekompletného balenia. Ak sa aj takéto operácie zaznamenávajú, mnohokrát je to v papierovej forme, kedy operátori zaznamenávajú  vytvorenie palety s prepravkami pre konkrétneho odberateľa jednoduchým zapisovaním do predpripravených formulárov v tlačenej forme. Možnosť zápisu akéhokoľvek údaja výrazne znižuje spoľahlivosť takéhoto záznamu. Navyše tieto operácie je nutné s oneskorením prepisovať do nadriadeného ERP systému. Do hry vstupuje tak ďalší ľudský faktor – omyl pri prepise. Manažér logistiky zodpovedný za objednávanie prepravy tak dostáva nepresné informácie a ešte aj neskoro.

Odpoveďou na vyššie spomínané stavy je SW riešenie RETURN CHECK od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA. Tento nástroj eviduje kto kedy akú prepravnú jednotku vytvoril. Zároveň systém v reálnom čase kontroluje dodržiavanie baliaceho postupu (koľko kusov, aký typ prepravky, na akú paletu… vkladáme). Všetky dáta sú okamžite k dispozícii pracovníkom logistiky, ktorí rozhodujú, aký typ prepravy zvoliť… Každá prepravná jednotka je presne identifikovateľná. K tomuto účelu je možné využiť základné označenie 1D/2D kódom vytlačeným na etikete. Čoraz viac sa však v tejto oblasti presadzuje využívanie bezkontaktnej RFID technológie.

Práve tento spôsob označovania vratných obalov nachádza veľkú odozvu u zákazníkov, nakoľko sa bavíme o jednorazovom označovaní takýchto obalov. Zároveň je možné zaznamenávať pohyb takto označených boxov/paliet cez expedičné brány automaticky – bez zásahu obsluhy vysokozdvižného vozíka a podobne. Technológia RFID identifikácie sa stáva štandardom nielen v AUTOMOTIVE segmente. Ruka v ruke s postupným rozširovaním RFID označovania sa znižuje finančná náročnosť, ktorá bola v minulosti často prekážkou zavádzania tejto technológie. Návratnosť tak dostáva úplne nové pravidlá.

Zdroj: www.eurologport.eu

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?