Prehlásenie o ochrane osobných údajov v správe EDIZone

Správcom informačného portálu EDIZone je spoločnosť GRiT SK, s.r.o.

Spoločnosť GRiT SK, s.r.o. so sídlom Nitra, Piaristická 10, PSČ 949 01, ktorá je zapísaná v obchodnom registri u Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 39096/N, kontaktná e-mailová adresa info(z)grit.eu (ďalej tiež len „spoločnosť“), poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou a s osobnými údajmi zákazníkov nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť je správcom a spracovateľom osobných údajov.

Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovávaní ich osobných údajov a o ich súvisiacich právach a povinnostiach. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovaný a aktualizovaný.

Prehlasujeme, že všetky interné procesy týkajúce sa spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po rovnako v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a ďalej sa zameriavame na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženia, integritu a dôvernosť osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak i automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Spoločnosť ručí za nakladanie s osobnými údajmi iba vo svojich produktoch a službách.

Pre zaistenie ochrany osobných údajov používa Spoločnosť služieb špecializovanej právnej kancelárie a certifikovaného poverenca pre ochranu osobných údajov, člena Komory pre ochranu osobných údajov.

Vzhľadom k tomu, že ku dňu publikácie týchto zásad nie sú záväzne stanovené kritériá pre akreditáciu subjektov oprávnených vydávať osvedčenia dobrej praxe pri ochrane osobných údajov ani kritériá, ktoré by umožňovali certifikovať súlad postupov Spoločnosti sa zhora uvedenými právnymi predpismi, Spoločnosť prehlasuje, že všetky interné procesy prebiehajúce v Spoločnosti sú v súlade s zhora uvedenými predpismi. Právne predpisy nevyžadujú a v dobe publikácie týchto zásad ani neumožňujú získanie právne platnej certifikácie súladu so zhora uvedenými právnymi predpismi.

Právo podať sťažnosť u dozorujúceho úradu

Môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozorujúcemu úradu. Dozorujúcim úradom je v SK Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Ružinov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Naplnenie práv subjektov údajov v zmysle kapitoly III. GDPR

Spoločnosť prehlasuje, že umožňuje subjektom údajov alebo ním poverenej tretej osobe alebo správcovi osobných údajov, aby splnil požiadavky, ktoré sú stanovené GDPR vo vzťahu k subjektom údajov a k naplneniu práv subjektov údajov v zmysle kapitoly III. GDPR, spočívajúce v možnostiach:

  • splnenia práva na informácie pre subjekt údajov;splnenia práva na prístup pre subjekt údajov;splnenia práva na opravu;
  • splnenia práva na výmaz;
  • splnenia práva na obmedzenie spracovania;
  • splnenia oznamovacej povinnosti;
  • splnenia práva na prenositeľnosť údajov;splnenia práva vzniesť námietku;práva subjektov údajov vyplývajúce z automatizovaného rozhodovania alebo profilovania;splnenia ďalších práv subjektov údajov v zmysle GDPR.

Kontaktné miesto pre  uplatnenie práv subjektu údajov

V prípade akýchkoľvek otázok, či pokiaľ chcete uplatniť Vaše zákonné práva či odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov udelený našej organizácii, nás môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na gdpr@grit.eu, na tel. čísle: +421 372 028 959, poštou na adrese: Piaristická 10, 949 01 Nitra, Slovenská republika, alebo osobne, v pracovných dňoch od 10 do 15 hodín.

Spoločnosť  si vyhradzuje právo identifikovať žiadateľa spôsobom, ktorý dôveryhodne určí jeho identitu.

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?